יום ק.מ.י 2016
סמינר ק.מ.י פסח 2015
אימון לכבוד 25 שנה לק.מ.י
KAMI Day 2019 יום ק.מ.י

אימון חגורות שחורות - קיץ 2015
יום ק.מ.י 2011
אלי אביקזר מייסד השיטה

אימון ק.מ.י 1993 בהדרכת אבי אבסידון ראש השיטה
סרטון תדמית אודות ראש השיטה אבי אבסידון
אבי אבסידון יו"ר העמותה וראש השיטה